مشاوره با کارشناسان فروش
مشاوره با کارشناسان فروش

عید سعید قربان مبارک

عید قربان آمد و من هم شدم قربانیت
گرچه من دعوت ندارم آمدم مهمانیت
مفلسم آهی ندارم در بساطم ناگزیر
این دل صد پاره و چشمان تر ارزانیت
عید قربان مبارک